Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

1. Úvod

2. Kontakty

3. Kategorie osobních údajů

4. Nakládání s osobními údaji

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

7. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

8. Vaše práva

9. Internetové stránky a cookies

10. Otázky a odpovědi

11. Ostatní

 

1. Úvod

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“). Tyto Zásady popisují, jakými principy se řídíme, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde a jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

2. Kontakty

2. 1. Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů v ČR je společnost Suprela s.r.o., IČ 28242661, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 1334/35, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 134832. V těchto Zásadách je správce dále též označován jako „Správce“, „Suprela“ či „my“.

2. 2. Správce

V České republice může být společným správcem Vašich osobních údajů také společnost, s níž máte uzavřenou smlouvu nebo o uzavření smlouvy jednáte, jde-li o společnost odlišnou od Správce.

2. 3. Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Suprela s.r.o.
Kontaktní adresa: Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 1334/35, PSČ 12000
E-mail: info@suprela.cz

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s půjčením vozidel či využíváním našich dalších služeb (např. internetových stránek).

Jedná se tak nejčastěji o následující údaje:

3. 1. Identifikační údaje

Jméno, příjmení, emailová adresa, případně název obchodní společnosti. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás identifikujeme.

3. 2. Kontaktní údaje

Kontaktním údajem je e-mailová adresa. Jedná se o osobní údaj, díky kterému Vás budeme moci kontaktovat.

4. Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.

Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pouze Správcem.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

7. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

8.1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si od nás sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo tyto osobní údaje a informace o zpracování od nás obdržet. Můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek, jehož výše bude přiměřená administrativním nákladům spojeným se zpracováním Vaší žádosti.

8.2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

8.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud:

 • Nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány
 • Jste odvolal/a souhlas s jejich zpracováním
 • Byly zpracovány protiprávně
 • Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování
 • Údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU či právním řádu, který se na nás vztahuje
 • Byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 To neplatí, pokud je zpracování Vašich údajů nezbytné

 Pro výkon práva na svobodu projevu a informace

 • Pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu
 • Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

8.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud:

 Popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo

 • Je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů a chcete zpracování Vašich údajů pouze omezit, nebo
 • Vaše údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale o jejich poskytnutí nás požádáte pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • Jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

8.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

8.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

8.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111

8.9. Uplatnění práv

Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů nám můžete zasílat s využitím kontaktního formuláře.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

9. Internetové stránky a cookies

9.1. Webtracking (sledování na webových stránkách)

V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich internetových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím měřících kódů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

 • Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavek klienta), např. www.vzorek.cz/index.html
 • Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox)
 • Jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS)
 • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Aktivace JavaScriptu
 • Java zapnuto/vypnuto
 • Cookies ano/ne
 • Hloubka barev
 • Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena)
 • IP adresa uživatele
 • Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky
 • Počet prokliků

Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

9.2. IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

Na základě uložení IP adresy na našem serveru je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu neukládáme IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům.

9.3. Logovací soubory

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

Na základě uložení IP adresy na našem serveru je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu neukládáme IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům.

9.4. Cookies

V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek.

Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

 • Soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek, tzv. technické cookies

Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

10. Otázky a odpovědi

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V rozsahu, v jakém jsme ale povinni osobní údaje našich klientů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat (viz 3.1 Identifikační údaje: je však poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro prodej zboží nebo poskytování našich služeb.

Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na Vaší vůli, prodej zboží či poskytování služeb z naší strany tím není podmíněn.

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje naše služby neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, je-li Váš souhlas ke zpracování potřebný, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

11. Ostatní

Změny těchto Zásad

Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Zásad. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce.